packaging-medik-branding MAISON D'IDÉEpackaging-medik-branding MAISON D'IDÉEpackaging-medik-branding MAISON D'IDÉE

 

Projekt: Honey Branding And Packaging Design
Art Director: Martin Kuspal
Agentura: MAISON D’IDÉE
Vytvořeno v roce: 2013